PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

CEL OGÓLNY:

        wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału
           w tworzeniu warunków do  wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

        przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

        wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

        wszechstronny rozwój dziecka,

        nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

        dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola
           i środowiska rodzinnego,

        podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,

        włączenie rodziców do życia grupy i przedszkola,

        zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.

 

 

LP

TEMAT

CEL

FORMA

TERMIN

1.

Zebranie informacyjno- organizacyjne

Zapoznanie rodziców z zasadami funkcjonowania przedszkola i grupy.

Zebranie grupowe.

Wrzesień

2021

2.

Kontakty indywidualne
z rodzicami

Omawianie na bieżąco i systematycznie spraw związanych z funkcjonowaniem dziecka w grupie, dzielenie się informacjami nt. osiągnięć edukacyjno-wychowawczych dzieci.

Rozmowy

indywidualne.

Konsultacje

z nauczycielem.

 

Rok szkolny

2021/2022

3.


Obserwacja postępów dziecka

 

Rodzic ma możliwość obserwacji dziecka na  tle grupy.

Nagrania video, zdjęcia

Rok szkolny

2021/2022

4.

Systematyczne prezentowanie prac plastyczno-technicznych oraz innych wytworów dzieci na tablicy

Dostarczanie bieżących informacji o osiągnięciach plastycznych, technicznych, graficznych dzieci.

Prace dzieci

 

Rok szkolny

2021/2022

5.

Aktualnie realizowana tematyka w poszczególnych grupach

Zapoznanie z tygodniowymi, tematami kompleksowymi, sprawozdania z realizacji w/w tematyki.

Informacje na tablicach grupowych,
na stronie internetowej.

Rok szkolny

2021/2022

6.

Organizacja zajęć i zabaw prowadzonych przez rodziców.

Włączanie rodziców w proces dydaktyczno-wychowawczy.

Zajęcia prowadzone przez rodziców.

Terminy do uzgodnienia.

7.

Współudział rodziców w pracach na rzecz grupy i przedszkola.

 

Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.

 

Pomoc rodziców w realizacji tematyki tygodniowej

Rok szkolny

2021/2022

8.

Organizacja uroczystości grupowych i przedszkolnych.

Integracja środowiska rodzinnego.

Promowanie dobrego wizerunku przedszkola.

Pomoc rodziców

 

 

 

Rok szkolny

2021/2022

 

9.

Zorganizowanie spotkania z ubiegłorocznymi absolwentami przedszkola.

Opracowanie razem z rodzicami programu spotkania- integrowanie się ze środowiskiem lokalnym.

Spotkania on-line

Termin do uzgodnienia.

10.

Redagowanie „Bajkowej gazetki”.

Rodzice uczestniczą w tworzeniu pisma,

Poznają wiadomości 
i ciekawostki z pracy Przedszkola.

Artykuły edukacyjne dla rodziców; Konkursy, kolorowanki, ćwiczenia graficzne.

Rok szkolny
 

2021/2022

11.

Spotkania ze specjalistami 
z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2 oraz z Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny(Psycholog, pedagog, logopeda, psychoterapeuta).

Przełamywanie uprzedzeń do korzystania przez rodziców  z porad specjalisty. Rozumienie konieczności wczesnej diagnozy zaburzeń rozwojowych dziecka 
i pracy nad ich przezwyciężaniem.

Konsultacje telefoniczne.

Konsultacje dla rodziców.

Rok szkolny

2021/2022

12.

Realizacja Programu podnoszącego kompetencje emocjonalno -społeczne 
dzieci -5, 6 -letnich "Strażnicy Uśmiechu".

 

Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,budowanie dobrych relacji.

.

 

Zajęcia, zabawy integracyjne.

 

Rok szkolny 

2021/2022

13.

Spotkanie adaptacyjne dla rodziców nowych przedszkolaków.

Wsparcie rodziców w przygotowaniu dzieci do przedszkola, pomoc w adaptacji nowych przedszkolaków.

Zebranie.

Czerwiec

2022

14.

 

Zorganizowanie wypożyczalni bajek terapeutycznych dla rodziców

Wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i innych Wypożyczanie

Rok szkolny

2021/2022