Program adaptacyjny - autorski

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej przybliżającej nasz program

                Prezentacja - program adaptacja.pptx

Programem objęte są wszystkie dzieci, które po raz pierwszy idą do przedszkola, ze szczególnym     uwzględnieniem dzieci 2 - 3-letnich.

    Główny cel programu:  Stworzenie warunków organizacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych do właściwej adaptacji dziecka w     przedszkolu.

    W obrębie postawionego celu głównego wyróżnić można następujące:

     Cele szczegółowe programu:

    w stosunku do dziecka:
    - skrócenie jego adaptacji do warunków przedszkolnych,
    - zmniejszenie lęku przed rozstaniem z rodzicami,
    - poznanie swojej wychowawczyni i innych pracowników przedszkola,
    - poznanie sal i otoczenia przedszkola,
    - rozwijanie umiejętności społecznych,
    - rozumienie i stosowanie norm i zasad życia w grupie
    - wspomaganie dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych,
    - przystosowanie dziecka do nowego środowiska
    - wspomaganie dziecka w budowaniu pozytywnego obrazu siebie,
    - nabywanie przez dziecko poczucia własnej wartości.

    w stosunku do rodziców:

    - zmniejszenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dzieci    
    - ukazanie rodzicom mocnych stron, możliwości i sukcesów dziecka,
    - uczulenie rodziców na sytuacje trudne, spotykane przez dziecko w    przedszkolu,
    - poznanie przez rodziców wychowawczyń ich dziecka i personelu przedszkola
    - integracja rodziców między sobą,
    - zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia, pomieszczeniami przedszkola oraz jego organizacją,,
    - zaproszenie rodziców do współpracy z nauczycielkami, budowanie wzajemnej więzi między nauczycielkami, a rodzicami i     dziećmi, opartej na zaufaniu.

        Program adaptacyjny PS 56.pdf

    Zal. 1 Po raz pierwszy w przedszkolu.pdf

        zal. 2 Ramowy rozklad dnia.pdf

     PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ DRUKI DO POBRANIA  - ANKIETA DO RODZICÓW NOWO PRZYJĘTYCH DZIECI

-ANKIETY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO KOŃCA CZERWCA DROGĄ e-mail:ps56@um.bialystok.pl  LUB WRZUCIĆ DO SKRZYNKI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W PRZEDSIONKU PRZEDSZKOLA.

 

                                            Ankieta adaptacja cz. I.png

                        Ankieta adaptacja cz II.png