​​​  INFORMACJE DLA RODZICÓW

Białystok, 2023

                         

 

   Szanowni Rodzice!

 

    Informacja o sposobie wnoszenia opłat za przedszkole i możliwości ubiegania się          o zniżki w opłacie za   korzystanie z usług (koszty pobytu i wyżywienia) przedszkola   w Przedszkolu Samorządowym Nr 56  w    Białymstoku w 2022/23

    Na podstawie uchwały NR XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019r.. i Zarządzenia Nr 683/19 Prezydenta Miasta Białegostoku          z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem     przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach     oświatowych, Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 56 w Białymstoku informuje o możliwości ubiegania się o zniżki w opłacie                  z korzystania usług (koszty pobytu) przedszkola:

 • Decyzje MOPR o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dziecko należy przedłożyć w placówce i złożyć oświadczenie (formularz do wypełnienia w sekretariacie) w sierpniu i listopadzie,
 • Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych posiadanym przez dziecko należy przedłożyć w placówce i złożyć oświadczenie (formularz do wypełnienia na miejscu), obniżenie opłaty przysługuje po miesiącu, w którym rodzic przedłożył to oświadczenie.
 • Numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” należy podać dyrektorowi przedszkola, obniżenie opłaty z tego tytułu przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic podał numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie.

 Wysokość opłat w przedszkolu naliczana  jest wg Uchwały NR  LXIII/884/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20.12.22

 •          ​​​​​​​    ​​​ ​​​​​​​przedszkole zapewnia dzieciom do końca roku szkolnego, w którym kończą   6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę    w     wymiarze 5 godzin dziennie
 • ·        wysokość odpłatności poza czasem wymienionym wyżej jest odpłatne i wynosi   1.14 zł za każdą godzinę
 •       płatność za pobyt naliczana jest z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność
 •       wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy
 •       opłata za żywienie pobierana jest z dołu za dany miesiąc, jest to iloczyn liczby dni oraz stawki żywieniowej, która w naszym przedszkolu wynosi 9 zł i płatna do 10 każdego miesiąca
 •        kwoty opłat wysyłane są drogą elektroniczną

Opłaty za przedszkole – wnoszone na konto

 • opłatę za pobyt należy wpłacać na konto:

     68 1240 2890 1111 0010 3562 5547

 • opłatę za żywienie należy wpłacać na konto:

    66 1240 2890 1111 0010 35625680

 • nie można łączyć kont (opłata stała z opłatą za żywienie)

    Przy wpłacaniu należy podać:
    za kogo wpłacamy (imię i nazwisko dziecka, grupa - np. Staś Kowalski gr. 4)

     za jaki miesiąc (np.wrzesień 2022 r.)

 

 

 

Informacje dla rodziców

Białystok, 01.08.2018

Szanowni Rodzice!

Informacja o możliwości ubiegania się o zniżki w opłacie za korzystanie z usług (koszty pobytu) przedszkola w Przedszkolu Samorządowym Nr 56 w Białymstoku w 2018/2019

Na podstawie uchwały NR L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 r. i Zarządzenia Nr 756/18  Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych, Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 56 w Białymstoku informuje o możliwości ubiegania się o zniżki w opłacie z korzystania usług (koszty pobytu) przedszkola:

 • Decyzje MOPR o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dziecko należy przedłożyć w placówce i złożyć oświadczenie (formularz do wypełnienia w sekretariacie) w sierpniu i listopadzie,
 • Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych posiadanym przez dziecko należy przedłożyć w placówce i złożyć oświadczenie (formularz do wypełnienia na miejscu), obniżenie opłaty przysługuje po miesiącu, w którym rodzic przedłożył to oświadczenie.
 • Numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny należy podać dyrektorowi przedszkola, obniżenie opłaty z tego tytułu przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic podał numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie.

treść zarządzenia

 

Wysokość opłat w przedszkolu naliczana  jest wg Uchwały NR L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018r. :

·        przedszkole zapewnia dzieciom do końca roku szkolnego, w którym kończą        6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie

·        wysokość odpłatności poza czasem wymienionym wyżej jest odpłatne i wynosi

·           1 zł za każdą godzinę

·         płatność naliczana jest z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność

·        wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy

·        opłata za żywienie jest to iloczyn liczby dni oraz stawki żywieniowej, która w naszym przedszkolu wynosi 5 zł (naliczana z góry ) płatna do 25 każdego miesiąca

·        kwoty opłat wysyłane są drogą elektroniczną

Opłaty za przedszkole – wnoszone na konto

 • opłatę za pobyt należy wpłacać na konto:

 68 1240 2890 1111 0010 3562 5547

 • opłatę za żywienie należy wpłacać na konto:

66 1240 2890 1111 0010 35625680

 • nie można łączyć kont (opłata stała z opłatą za żywienie)
 • Przy wpłacaniu należy podać:
  za kogo wpłacamy (imię i nazwisko dziecka, grupa - np. Staś Kowalski gr. 4) za jaki miesiąc (np. styczeń 2018 r.)