Koło badacza-ekologa.

Prowadząca: mgr Barbara Pasiuk;

 

     Program Koła badacza - zoologa jest przeznaczony  dla dzieci wykazujących zainteresowania przyrodnicze, proekologiczne i techniczne. Jego treści pozwalają na  poszerzenie wiadomości i umiejętności, które nie będą realizowane w trakcie zajęć z całą grupą przedszkolną ze względu na ograniczenia czasowe oraz charakter zajęć – ćwiczenia, badania, doświadczenia. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu ( 2 razy część badawcza i 2 razy część zoologiczna).

Pozwala on zwrócić uwagę dzieci na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem i ochroną jego zasobów. Pobudza również aktywność dzieci do stawiania hipotez, weryfikowania ich, wyciągania wniosków, korzystania i wykonywania urządzeń badawczych, rozwija procesy logicznego i twórczego myślenie. Uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter małego człowieka. W trakcie roku szkolnego, program będzie modyfikowany i dostosowywany do aktualnej sytuacji - zainteresowania dzieci, ciekawe wydarzenia przyrodniczo - techniczne ( w tym zjawiska pogodowe, związane z porą roku, ciekawe znaleziska, możliwości dzieci itp.)

 

CEL GŁÓWNY:  rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, technicznych i postaw proekologicznych.

 

 

CELE EDUKACYJNE:

- rozwijanie zainteresowania przyrodą;

- rozumienie zjawisk i przemian zachodzących w przyrodzie;

- dochodzenie do wiedzy drogą obserwacji i pomiaru;

- uczenie się wnioskowania i uogólniania;

- interpretowanie zjawisk przyrodniczych;

- dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych;

- pobudzanie naturalnej ciekawości dziecka;

 

 

 

 w poprzednim miesiącu

Moc ukryta w jajkach

27 i 28 marzec 2024Wybuchy wulkanów

22 marzec 2024

w tym roku kalendarzowym

Wulkany część II

02-05styczeń 2024

w tym roku szkolnym

Wulkany

15 XII 2023.Jak zobaczyć niewidoczne?

20 - 24 listopad 2023.