AKTY PRAWNE


 

Na podstawie uchwały Nr XXXII/507/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok i Zarządzenie Nr 698/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały
Nr XXXII/507/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 56 w Białymstoku informuje o możliwości ubiegania się o zniżki w opłacie z korzystania z usług przedszkola:

  • Decyzje MOPR o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dziecko należy przedłożyć w placówce i złożyć oświadczenie (formularz do wypełnienia na miejscu) w sierpniu i listopadzie,
  • Orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych posiadanym przez dziecko należy przedłożyć w placówce i złożyć oświadczenie (formularz do wypełnienia na miejscu), obniżenie opłaty przysługuje po miesiącu, w którym rodzic przedłożył to oświadczenie,
  • Numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” należy podać dyrektorowi przedszkola, obniżenie opłaty z tego tytułu przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic podał numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie.

 

 

Opłaty za przedszkole – wnoszone na konto

  • opłatę stałą należy wpłacać na konto: 68 1240 2890 1111 0010 3562 5547
  • opłatę za żywienie należy wpłacać na konto: 66 1240 2890 1111 0010 35625680
  • nie można łączyć kont (opłata stała z opłatą za żywienie)
  • Przy wpłacaniu należy podać:
    za kogo wpłacamy (imię i nazwisko dziecka, grupa - np. Staś Kowalski gr. 4) za jaki miesiąc (np. styczeń 2016 r.)