"Chcę mówić poprawnie"

 

     Program autorski wspierający rozwój mowy dzieci 2-6-letnich w Przedszkolu Samorządowym nr 56 w Białymstoku i terapii głosek sz, ż, cz, dż dzieci 5-6-letnich na zajęciach logopedycznych.

       Program „Chcę mówić poprawnie”- obejmuje wspomaganie rozwoju mowy dzieci 2-6-letnich na zajęciach dydaktyczny, w czasie pracy indywidualnej w  ranku i po południu. Program obejmuje również wywołanie, utrwalenie i terapię głosek: sz, ż, cz, dż dzieci 5-6letnich.

    Głównym zadaniem programu jest wskazywanie sposobu usprawniania artykulacji, wspomaganie rozwoju mowy dzieci poprzez ukierunkowywanie  nauczycielek z poszczególnych grup do pracy z dziećmi mającymi wady wymowy, zwrócenie uwagi rodziców na problemy artykulacyjne dzieci.

    Cele ogólne programu

    Nadrzędnym celem działań edukacyjnych i wychowawczych przedszkola jest wszechstronny rozwój dziecka. Znacznie wcześniej potrafi ono różnicować  dźwięki mowy, niż je wypowiadać. Duże znaczenie w procesie porozumiewania się ma prawidłowe funkcjonowanie aparatu oddechowego, słuchowego i artykulacyjnego.

    Do celów ogólnych programu zaliczam:

  •  wspomaganie rozwoju mowy dziecka

         stwarzanie warunków do ekspresji werbalnej

      rozwijanie potrzeby i umiejętności prawidłowego artykułowania dźwięków

      stwarzanie warunków do efektywnego porozumiewania się

     umacnianie wiary we własne siły wychowanków

     nawiązanie współpracy z rodzicami

    Cele szczegółowe programu

      odbieranie poprawnych bodźców słuchowych

      wyrabianie nawyku prawidłowego układania narządów artykulacyjnych

      rozwijanie umiejętności prawidłowego oddychania

      rozwijanie słuchu fonematycznego

     rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej

     uświadomienie dzieciom znaczenia prawidłowej artykulacji

      rozwijanie prawidłowego artykułowania głosek w czasie pobytu w przedszkolu i w domu

    Zadania programu

      wskazywanie sposobu rozwiązywania problemu usprawniania warg, języka, dolnej szczęki i podniebienia miękkiego dla poszczególnych dzieci  wspomaganie nauczycielek z poszczególnych grup w pracy z dziećmi mającymi wady wymowy

     ukierunkowanie rodziców do pracy z dziećmi w celu usprawnienia warg i języka oraz opanowanie zaburzonych głosek