Deklaracja dostępności
Przedszkola Samorządowego nr 56 w Białymstoku

 

Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 56 w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: sekretariat.
 • E-mail: ps56@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 6544248

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku
 • Adres: ul. Gen. J. Hallera 38, 15-814 Białystok
 • E-mail: ps56@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 6544248

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku jest częściowo dostosowane do osób niepełnosprawnych ze szczególnymi     potrzebami.

 1. Przedszkole Samorządowe   nr 56 w Białymstoku nie posiada parkingu z miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Wejście na teren przedszkola jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
 3. Placówka mieści się w piętrowym budynku, otoczonym ogrodem. W obiekcie nie ma wind osobowych.
 4. Wejście główne do budynku wyposażone jest w pochylnię  dla osób poruszających się na wózkach
 5. Wejście główne znajduje się od frontu budynku, wyposażone jest w drzwi szklane  jednoskrzydłowe otwierane ręcznie; uchwyty znajdują się na wysokości  osób poruszających się na wózku.
 6. Wewnątrz budynku znajdują  się:
 • schody wyposażone w poręcze po jednej stronie
 • do obiektu można wejść z psem asystującym (pomieszczenia wyłączone – sale dziecięce) na podstawie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o szczepieniach weterynaryjnych i wyposażenie psa w odpowiednią uprząż
 • w ciągach komunikacyjnych zainstalowane są wizualne oznaczenia dróg komunikacyjnych
 • na każdym poziomie budynku są umieszczone graficzne plany przedszkola i ewakuacji
 1. Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.
 2. Przedszkole nie zapewnia dostępu do usługi tłumacza języka migowego, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w piśmie wypukłym.
 3. Na placu zabaw umieszczone są urządzenia spełniające wymagania dzieci sprawnych

 

 


 

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI