Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

    Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej

    zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

    i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie

    do strony internetowej   www.ps56.bialystok.pl

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron    

     internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego pozwalającego zapoznać się z treścią obrazu,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

        Deklarację  sporządzono dnia: 21.12.2020 r.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Data publikacji strony internetowej: 01.04.2004

    Data ostatniej  aktualizacji: 05.04.2014

 

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Z USTAWĄ

 

    SKRÓTY KLAWIATUROWE

    Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

    INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt

    na adres poczty     elektronicznej: ps56@um.bialystok.pl

    Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 6544248. Tą samą drogą można składać wnioski

    o udostępnienie w     sposób alternatywny informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia

    dostępności prezentowanych informacji i     elementów strony internetowej serwisu.

 

    INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.     Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie     niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

    Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób otrzymania     informacji zwrotnej. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,     powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż    w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

     Jeżeli     dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, wnoszącego żądanie,

    kiedy realizacja     żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania.     Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu

     do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji,     wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony     internetowej.

        Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

    DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

    Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku jest częściowo dostosowane do osób niepełnosprawnych ze szczególnymi     potrzebami.

 1. Przedszkole Samorządowe   nr 56 w Białymstoku nie posiada parkingu z miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Wejście na teren przedszkola jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
 3. Placówka mieści się w piętrowym budynku, otoczonym ogrodem. W obiekcie nie ma wind osobowych.
 4. Wejście główne do budynku wyposażone jest w pochylnię  dla osób poruszających się na wózkach
 5. Wejście główne znajduje się od frontu budynku, wyposażone jest w drzwi szklane  jednoskrzydłowe otwierane ręcznie; uchwyty znajdują się na wysokości  osób poruszających się na wózku.
 6. Wewnątrz budynku znajdują  się:
 • schody wyposażone w poręcze po jednej stronie
 • do obiektu można wejść z psem asystującym (pomieszczenia wyłączone – sale dziecięce) na podstawie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o szczepieniach weterynaryjnych i wyposażenie psa w odpowiednią uprząż
 • w ciągach komunikacyjnych zainstalowane są wizualne oznaczenia dróg komunikacyjnych
 • na każdym poziomie budynku są umieszczone graficzne plany przedszkola i ewakuacji
 1. Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.
 2. Przedszkole nie zapewnia dostępu do usługi tłumacza języka migowego, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w piśmie wypukłym.
 3. Na placu zabaw umieszczone są urządzenia spełniające wymagania dzieci sprawnych

 

    DOSTĘPNOŚĆ   MOBILNA

     W placówce brak aplikacji mobilnych.

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI