„Muzyka dla ucha malucha” - program autorski

 

Program edukacji muzycznej przeznaczony do realizacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 56 w Białymstoku. Autorem programu jest mgr Anna W. 

    

    Cele ogólne programu:

 • Rozwój umiejętności muzycznych
 • Wykształcenie wrażliwości muzycznej
 • Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze muzycznej
 • Rozwój dyspozycji twórczych

 

    Cele szczegółowe:

 • Poznawanie muzyki artystycznej
 • Rozwijanie sprawności ruchowo- muzycznych
 • Nabywanie umiejętności gry na instrumentach
 • Stwarzanie warunków do kształtowania ekspresji i twórczej postawy
 • Wspomaganie rozwoju intelektualno- emocjonalnego i ruchowego

 

    Zadania programu:

 • Ukazanie wartości tkwiących w muzyce
 • Umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i zdolności muzycznych
 • Uwrażliwienie na piękno muzyki
 • Przygotowanie dzieci do prezentowania swoich umiejętności muzycznych
 • Wspomaganie nauczycieli w prowadzeniu zajęć umuzykalniających

 

Procedury osiągania celów

      Odpowiedni dobór metod i form pracy z dziećmi, prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego i trafny dobór treści     zapewni osiągnięcie założonych w programie celów.

Formy:

 • Praca z całą grupą
 • Praca zespołowa
 • Praca indywidualna
 • Warsztaty dla nauczycieli
 • Zajęcia otwarte
 • Prezentacje publiczne dzieci

 

Metody aktywne:

 • Koncepcja wychowania muzycznego Carla Orffa
 • Aktywne Słuchanie Muzyki wg. Batii Strauss
 • Pedagogika zabawy
 • Gimnastyka twórcza Rudolfa Labana

 

Oczekiwane osiągnięcia dzieci:

 

 • chętnie uczestniczą w zajęciach muzycznych
 • są wrażliwe na piękno muzyki
 • są aktywne i twórcze
 • prezentują swoje umiejętności muzyczne