Lubię piosenki i różne inne dźwięki - program autorski

 

  Zabawy werbalno – muzyczno – ruchowe na materiale dźwiękonaśladowczym.

Program wspierania rozwoju mowy dzieci 2,3-letnich oraz starszych z opóźnionym rozwojem mowy.

 

Autorzy:

Agnieszka Sz. 

Anna W. 

 

Wstęp

    Mowa jest najwspanialszym i najbardziej zaskakującym osiągnięciem człowieka. Tylko ludzie wykształcili zdolność  porozumiewania się za pomocą symboli dźwiękowych. Posługiwanie się mową nie jest człowiekowi wrodzone, jest ono rezultatem uczenia się, szczególnie intensywnego we wczesnym okresie życia.

        Osoby dorosłe wypowiadają swoje myśli szybko i bez trudu, niemal automatycznie i nie pamiętają, że w dzieciństwie zdobywali     umiejętność mówienia w sposób długotrwały, mozolnie pokonując kolejne etapy jej rozwoju.

        Aby mówić, należy nie tylko skoordynować wiele czynników tj. oddech, czy artykulacja i zaangażować różne układy: nerwowy,słuchowy, ruchowy, mięśniowy, mózg, ale również wykonywać wszystkie ruchy artykulacyjne z ogromną szybkością, precyzją i rytmicznością.

    Mowa jest więc czynnością wielce skomplikowaną, a uświadomienie tego faktu pozwoli zrozumieć jak ogromnego wysiłku musi     dokonać małe dziecko, by nauczyć się tej niezwykłej umiejętności.

    By wspomóc rozwój mowy dzieci należy odwołać się do ich naturalnych potrzeb i cech rozwojowych tj. ruchliwość, ciekawość,aktywność, wrażliwość, a działania wspierające mowę uatrakcyjnić tak, by chciały się one bawić słowem, dźwiękiem, mową, językiem. Takimi czynnikami stymulującymi rozwój i usprawnianie mowy mogą być: ruch, muzyka, piosenka, wiersz.

          Zauważono, iż w rozwoju małego dziecka utrzymuje się bliski związek między ruchem a mową. Czynności analizatorów ruchowych, do których należy analizator ruchowy mowy są ze sobą powiązane. Tak więc doskonaląc ruchy całego ciała (makroruchy) pośrednio wpływamy na usprawnianie narządów mowy (mikroruchy). Łącząc ruch i słowo poprzez dobór prostych     wierszyków, rymowanek, przysłów zawierających elementy dźwiękonaśladowcze, które można zilustrować ruchem, pobudzimy     spontaniczny rozwój mowy u dzieci niemówiących lub zahamowanych werbalnie.

        Nie sposób też przecenić ogromnego wpływu muzyki i rytmiki na rozwój mowy. Mowa jest bowiem jedną z form motorytmiki.  Dzieci częściej wydają głos w czasie ruchu i przy muzyce niż w bezruchu i ciszy.  Towarzyszą sobie mową – czasem będzie to tylko wydawanie dźwięków lub wymawianie sylab, lecz owo wydawanie dźwięków, a także udział w różnych zabawach z muzyką     stanowią świetną motywację do wydawania głosu, posługiwania się mową, czy wręcz przełamywania niechęci do mówienia. Słuchanie muzyki i ruch przy niej,  wyczucie rytmu, akcentu ma także wpływ na prawidłowe stosowanie prozodyki mowy: melodii,  akcentu, rytmu.

        W celu ćwiczenia artykulacji, wzbogacania słownictwa, rozwijania mowy czynnej i biernej doskonałą rolę spełnia śpiew. Jest on sposobem zintensyfikowania aparatu głosowego. Podczas śpiewu głębsze jest oddychanie, występuje aktywniejsze działanie przepony, silniejsze są ruchy strun głosowych, mięśni krtani i gardła, wzrasta rola rezonatorów. Gdy go połączymy z ruchem dużych grup mięśniowych ułatwi to przenikanie bodźców i rozbudzenia aktywności wszystkich mięśni narządów artykulacyjnych i     oddechowych. Szczególnie pomocne będą tu piosenki, których refreny częściowo lub całkowicie stanowią ciągi samogłosek,     sylab, czy wyrazów dźwiękonaśladowczych. Dla małych dzieci, zwłaszcza słabo mówiących będą stanowiły łatwy materiał do  wymówienia lub chociażby pokazania go ruchem, czy gestem, a z czasem do aktywności ruchowej może dołączyć się i werbalna.

        Program „Lubię piosenki i różne inne dźwięki” przeznaczony dla małych dzieci 2,3-letnich lub starszych z opóźnionym  rozwojem mowy został napisany na bazie naszych wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi. Zauważyłyśmy, iż małe dziecko  chętniej mówi wiersze, czy śpiewa piosenki, gdy towarzyszy temu ruch, gest lub muzyka. Dotyczy to zwłaszcza dzieci     nieśmiałych, zahamowanych, czy z trudnościami językowymi. Atrakcyjna aktywność muzyczno – ruchowa pobudza sferę   werbalną. Nigdzie nie znalazłyśmy literatury całkowicie poświęconej zagadnieniom mowy i jego związkom z ruchem i muzyką. W dostępnej nam lekturze temat ten traktowany jest marginalnie, choć, wyraźnie uznaje się, że takie relacje istnieją. Dlatego  wypełniając tę lukę zapragnęłyśmy w jednym skrypcie zgromadzić proste wiersze i piosenki dla małych dzieci zawierające dźwięki     samogłoskowe, sylabowe i dźwiękonaśladowcze, które można łatwo zilustrować ruchem, a dzieci będą mogły je z łatwością  powtórzyć, podchwycić, wypowiedzieć. Naszym celem jest ukazanie walorów dydaktycznych tkwiących w takim repertuarze.

        Program nie zawiera szczegółowych treści, a jedynie przykładowe zabawy i scenariusze zajęć, gdyż wiersze i piosenki   wybrane do  programu swoją „malowniczością” muzyczno – ruchową same sugerują ich wykorzystanie dla rozwoju aktywności     werbalnej.

    Zadaniem programu jest więc zgromadzenie materiału wierszy i piosenek pomocnych w aktywizowaniu mowy dzieci,  umożliwienie im rozwijania sfery językowej, a także zaspokojenie potrzeb: akceptacji, sukcesu i radości ważnych dla ich ogólnego     rozwoju.

    Cele ogólne programu:

 • Rozwój umiejętności językowych
 • Pobudzanie aktywności werbalnej
 • Wspomaganie rozwoju mowy

    Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie umiejętności ruchowo – muzycznych
 • Rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych
 • Odkrywanie przez dzieci własnych możliwości artykulacyjnych
 • Przełamywanie oporu i zahamowań przed wydawaniem dźwięków
 • Wspomaganie rozwoju emocjonalnego i psychicznego
 • Usprawnianie aparatu oddechowego i głosowego
 • Stwarzanie swobodnej, radosnej atmosfery

    Zadania programu:

 • Zebranie materiału wierszy i piosenek pomocnych w aktywizowaniu mowy dziecka
 • Umożliwienie dzieciom rozwijania aktywności werbalnych
 • Zaspokojenie potrzeby akceptacji, uznania, pozytywnych przeżyć