Czyste powietrze wokół nas

 

    

Dzięki realizacji różnorodnych  programów edukacyjnych wśród dzieci kształtowane są prawidłowe     postawy prozdrowotne. Jednym z takich programów jest  program „Czyste Powietrze Wokół Nas”     realizowany od 2008 roku. Głównym celem Programu jest kształtowanie świadomych, asertywnych     postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z     osobami palącymi.

W tym roku   roku szkolnym 2021/2022 nasze  przedszkole  i w tym nasza grupa również przystąpiło      do realizacji programu ,,Czyste powietrze wokół nas” .  

    Cele programu to:
    -uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata;
    -wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu;
    -zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego;
    -zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów;
    -zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

    DRODZY RODZICE!

Zdrowie naszych przedszkolaków jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Zadbajmy o to, aby zapewnić     dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. Na zdrowie ma wpływ wiele czynników: opieka     zdrowotna, czynniki genetyczne, środowisko fizyczne i społeczne, a przede wszystkim styl życia i zachowania     prozdrowotne (tj. aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowanie     bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, a także nieużywanie środków     psychoaktywnych).

    Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w     profilaktyce palenia tytoniu. Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn     umieralności w wieku dorosłym. Dlatego, aby zmniejszyć rozmiar tej epidemii, należy już od najmłodszych lat     prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową. Badania psychospołecznych uwarunkowań palenia tytoniu duże     znaczenie przypisują środowisku rodzinnemu, w jakim wzrastają dzieci. Nie ulega wątpliwości, że pierwszym     środowiskiem rozwojowym i wychowawczym dziecka jest rodzina, która kształtuje wzory zachowań w     odniesieniu do nałogu palenia tytoniu. Ponadto prawdopodobieństwo palenia przez dzieci wzrasta, gdy palą     rodzice lub starsze rodzeństwa, a także wówczas, gdy rodzice przejawiają tolerancję wobec prób palenia przez ich     dzieci. Biorąc pod uwagę fizjologię rozwoju psychoemocjonalnego dziecka, współczesną wiedzę na temat     uwarunkowań procesu uzależnienia się od tytoniu przez dzieci oraz epidemiologię palenia tytoniu w wieku     rozwojowym, zasadnym jest przeprowadzenie wśród dzieci w wieku przedszkolnym programu profilaktyki     antytytoniowej. Jest to wiek, w którym kształtują się postawy wobec tytoniu u dzieci często stykających się z     osobami palącymi.

Nasze przedszkole  a w szczególności najstarsze przedszkolaki gr V, IV bierze udział już kolejny raz w programie     Sanepidu profilaktyki tytoniowej pod tytułem „Czyste powietrze wokół nas”. Projekt ukierunkowany jest na     wdrożenie dzieci do podejmowania świadomych wyborów, kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec     zjawiska palenia tytoniu. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Taka forma dostarczy dzieciom wiele okazji     do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej.

Program Będzie realizowany w jednym tygodniu, składa się pięciu zajęć:

1. Wycieczka – podczas której dzieci obserwują różne źródła dymu

2. Co i dlaczego dymi?

3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros? – dzieci dowiedzą się o szkodliwości dymu tytoniowego

 4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy? – dzieci dowiedzą się o skutkach palenia tytoniu i o szkodliwości     biernej ekspozycji na dym tytoniowy.

5. Jak unikać dymu tytoniowego? – dzieci dowiedzą się´, w jakich miejscach mogą być narażone na dym     tytoniowy i jak w takiej sytuacji mogą się zachować.

Szanowni Rodzice! Wspierajcie Wasze dzieci, gdy będą się´ bronić przed wdychaniem dymu tytoniowego i     narysują, bądź umieszczą w swoim pokoju znak zakazu palenia.

W naszym programie nie występujemy przeciwko Wam, nie pada ani jedno zdanie dyskryminujące palących     rodziców. Chcemy natomiast wdrożyć Wasze dzieci do podejmowania świadomych wyborów wobec palenia     tytoniu.

 

            Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13