Innowacje realizowane w roku szkolnym 2020/2021

 • „ Zmierz uczucia” w oparciu o książkę  „Uczuciometr inspektora Krokodyla”
 • elementy innowacji „Twórczy przedszkolak -  rozwijająca twórczą aktywność plastyczną dziecka”

 

TYTUŁ INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ:

„ Zmierz uczucia” w oparciu o książkę  „Uczuciometr inspektora Krokodyla”

 

 

Informacje o autorze/autorach innowacji:

Imię i nazwisko: Agnieszka Ufniarska, Anna Jacewicz w oparciu o pomysły i projekt Anety Konefal.

Kwalifikacje zawodowe: mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zajmowane stanowisko: nauczyciel

 

Informacje dotyczące innowacji:

Rodzaj innowacji pedagogicznej:

* właściwe podkreślić

 1. organizacyjna
 1. programowa
 1. mieszana
 1. metodyczna

Adresaci innowacji:

Dzieci z gr I – 3 letnie

Dzieci z gr IV – 5-6 letnie

Dzieci z gr III- 5 letnie

*kto zostanie nią objęty: grupa, wszystkie grupy, dzieci uczęszczające na koło, wiek dzieci)

Czas trwania innowacji:  od 12.10.2020 do 31.05.2021

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją:*właściwe podkreślić lub wpisać

wybrane zajęcia edukacyjne- zajęcia prowadzone przez nauczycielki wychowania przedszkolnego

- wszystkie zajęcia edukacyjne

- jeden dział nauczania

- więcej działów nauczania

Opis innowacji pedagogicznej

Krótki opis innowacji pedagogicznej (na czym polega?)- uzasadnienie potrzeby innowacji

Innowacja polega na prowadzeniu różnorodnych zajęć dotyczących emocji dzieci, opartych na czytelniczych spotkaniach z Inspektorem Krokodylem. Dzięki wykorzystaniu wspaniałego narzędzia jakim jest Uczuciometr, dzieci będą się uczyć nie tylko rozpoznawać emocje, ale je mierzyć i regulować. Z punktu widzenia zdrowia psychicznego dzieci jest to niesamowicie ważna umiejętność, niezbędna do szczęśliwego i zrównoważonego życia.

Wprowadzenie do innowacji to  prezentacja uczuciometra

 i przedstawienie dzieciom Emoludków symbolizujących następujące emocje:

- Jupi – radość

- Pan  Frasunek – smutek

- Konfuzja – wstyd

- Cykorek – strach

- Pan Dajmito - zazdrość

- Nerwa – złość

- Paskuda – wstręt

Nauczyciel w czasie zajęć wykorzystuje  ilustracje z książki  oraz sylwety Emoludków i głównego bohatera książki – Krokodyla,  gromadzi również pomoce do zajęć w formie „Detektywistycznej walizki inspektora Krokodyla”.  W czasie innowacji zaplanowano udział dzieci w warsztatach czytelniczych – każde spotkanie opiera się na opowiadaniu

i krótkich zadaniach do wykonania oraz zabawach (tematyka zabaw związana z aktualnie omawianą emocją).

Dzieci posługują się notatkami inspektora i uczuciometrem, mierząc poziom intensywności uczuć w skali: 1-3, gdzie:

1- stan neutralny (brak) – kolor zielony

2- uczucie odczuwane nieznacznie, bardzo delikatnie - kolor pomarańczowy

3 – uczucie odczuwane jest bardzo mocno i intensywnie - kolor czerwony

Dzieci po zapoznaniu emocji mogą każdego dnia przylepić swoje zdjęcie do Uczuciometra – nauczyciel widząc zdjęcie – podejmuje okazjonalne rozwiązanie problemu, bądź wspiera daną emocję.

 

Październik: gr I – smutek gr IV złość

Listopad: I, IV, III – radość,

Grudzień: gr I złość gr IV, III smutek

Styczeń: wstyd

Luty: strach

Marzec: zazdrość

Kwiecień: wstręt

Maj: quiz na temat emocji – podsumowanie innowacji.

 

Dodatkowo:

Nauczyciel przygotowuje wspólnie z dziećmi kącik książki, gdzie gromadzi literaturę związaną z uczuciami. Tworzy Walizkę/kuferek emocji, gdzie gromadzi wspólnie z dziećmi przedmiotu służące wyrażaniu emocji lub ich regulowaniu. Zachęca do działania rodziców.

Cele innowacji pedagogicznej

Celem głównym innowacji jest wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym

 

Cele szczegółowe w tym zakresie obejmują:

1.Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji

2.Rozwijanie zdolności empatii, umiejętności przyjmowania perspektywy innych osób

3.Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami

4.Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów

5.Kształtowanie poczucia własnej wartości

6.Rozwijanie słownictwa określającego różne stany emocjonalne i uczuciowe

7.Umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi

8.Kształtowanie postaw prospołecznych i  zapobieganie zachowaniom aspołecznym

II. Odniesienie do podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

Program dotyczy następujących obszarów zawartych w podstawie programowej:

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem; 2) szanuje emocje swoje i innych osób; 3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych; 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu; 5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze; 6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie; 7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników; 8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji; 9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia; 10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę; 11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze; 2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej; 3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem; 4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania; 5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku; 6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość; 7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby; 8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe; 9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

III. Kształtowanie kompetencji kluczowych

Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się to zdolność do autorefleksji, skutecznego zarządzania czasem i informacjami, konstruktywnej pracy z innymi osobami, zachowania odporności oraz zarządzania własnym uczeniem się i karierą zawodową. Obejmują one zdolność radzenia sobie z niepewnością i złożonością, umiejętność uczenia się, wspierania swojego dobrostanu fizycznego i emocjonalnego, utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zdolność do prowadzenia prozdrowotnego i zorientowanego na przyszłość trybu życia, odczuwania empatii i zarządzania konfliktami we włączającym i wspierającym kontekście.

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

Korzyści dla dzieci:

 • poznanie własnych uczuć i emocji oraz towarzyszącym im reakcjom i zmianom fizycznym
  w organizmie
 • wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości,
 • dostrzeżenie podobieństw i różnic między sposobem odczuwanie emocji
 • poznanie sposobów regulacji emocji
 • wyrażanie emocji w społecznie akceptowalny sposób
 • doskonalenie umiejętności obserwacji własnego organizmu
 • wzmacnianie empatii i zrozumienia innych osób

Korzyści dla rodziców:

 • zapoznanie się z emocjami i uczuciami dzieci
 • udoskonalenie kompetencji wychowawczych,
 • wzmocnienie więzi emocjonalnych z dzieckiem,
 • poznanie szerokiej oferty literatury dziecięcej,
 • włączenie się w proces dydaktyczno-wychowawczy przedszkola.

Korzyści dla nauczycieli/ przedszkola:

 • poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat emocji,
 • realizowanie tematyki związanej z emocjami w innowacyjny sposób,
 • stworzenie atmosfery zrozumienia i empatii w przedszkolu,
 • zacieśnienie współpracy z rodzicami dzieci,

Sposoby ewaluacji

Ewaluacja posłuży do badania osiągniętych umiejętności oraz będzie miała na celu ocenę funkcjonowania innowacji

w codziennej praktyce edukacyjnej. Ewaluacja innowacji nastąpi pod koniec maja, poprzez quiz w grupie dzieci gr IV – zabawę dydaktyczną podsumowującą gr I  oraz na podstawie obserwacji nauczycieli.

Wpływ realizacji innowacji na rodzinę dziecka zbadany zostanie za pomocą ankiety. Znaczące będzie określenie stopnia zadowolenia rodziców z udziału w spotkaniach integracyjnych (jeśli aktualna sytuacja epidemiologiczna pozwoli na zorganizowanie spotkania w wersji stacjonarnej)bądź na zauważone efekty, zmianę rozładowania emocji przez ich pociechy.

 

 

Innowacja realizowana w roku szkolnym 2019/2020

 

TYTUŁ INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ:

,,Z kodowaniem za pan brat"

 

 

Informacje o autorze/autorach innowacji:

Imię i nazwisko: Agnieszka Ufniarska

Kwalifikacje zawodowe: nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Zajmowane stanowisko: nauczyciel

 

Informacje dotyczące innowacji:

Rodzaj innowacji pedagogicznej:

* właściwe podkreślić

 1. organizacyjna
 1. programowa
 1. mieszana
 1. metodyczna

Adresaci innowacji:

Dzieci 4-5-6 letnie – uczęszczające na koło „ Kodowanie na dywanie”

*kto zostanie nią objęty: grupa, wszystkie grupy, dzieci uczęszczające na koło, wiek dzieci)

Czas trwania innowacji: od 01.10.2019 do 31.05.2020

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: Koło zainteresowań „ Kodowanie na dywanie”

Opis innowacji pedagogicznej

Krótki opis innowacji pedagogicznej (na czym polega?)- uzasadnienie potrzeby innowacji

 

 

 

 

 

 

 

Innowacja „ Z kodowaniem za pan brat” to odpowiedź na aktualne potrzeby dzieci, rodziców, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki państwa na rok szkolny 2019/2020  do których należą:

 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów
 • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości 
  i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne 
  i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

W roku szkolnym 2019/2020 nastąpi zmiana organizacji zajęć koła kodowania. Na zajęcia będą uczęszczały dzieci z różnych grup wiekowych. Na zajęciach programowania  młodsze dzieci będą  podglądały  starsze, a te starsze będą miały przed kim demonstrować swoje umiejętności i motywację do doskonalenia. W grupie, która będzie uczęszczała na zajęcia znajdą się dzieci uzdolnione matematycznie, dzieci które uwielbiają budować, konstruować, ale również takie, które są nieśmiałe, które potrzebują wzmocnienia, poczucia swojej wartości, dzieci które mają trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych. W ramach innowacji będziemy wykonywać zadania wg programu „ Uczymy dzieci programować” , wykorzystamy do tego nowe technologie, które pojawią się dopiero w tym roku szkolnym : Ozobot. Wychowankowie będą rozwiązywać jedno zadanie na różnych technologiach w zależności od umiejętności ( Ozobot, robot interaktywny Photon, tablica interaktywna, laptop, table, kartka papietu, klocki).

Cele innowacji pedagogicznej

Celem innowacji jest kształtowanie od najmłodszych lat umiejętności samodzielnego programowania, myślenia logicznego niezbędnego do rozwiązywania problemów i zadań, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci.

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

 • Dzieci:

-wzrost samodzielności i kreatywności

- rozwój umiejętności twórczego myślenia;

- umiejętność współpracy w grupie;

- szukanie kompromisowych rozwiązań

- rozwój predyspozycji intelektualnych;

- zwiększenie zainteresowania programowaniem

- bezpiecznie, świadomie, twórczo korzystają z nowoczesnych technologii

 • Nauczyciele:

- poszerzą swoje kwalifikacje,

- poszerzą swoje kompetencje

- zdobędą nowe zainteresowania

 • Placówka

- podniesienie prestiżu placówki w środowisku lokalnym

- wzbogacenie bazy placówki o materiały dydaktyczno –  metodyczne

 • Rodzice dzieci

- rozwój kreatywności dziecka

- podniesienie świadomości intelektualnej dziecka

- poszerzenie wiedzy na temat możliwości korzystania z nowoczesnych technologii przez dzieci

- rozwój zainteresowań z programowania

- wzmocnienie współpracy z nauczycielami

Sposoby ewaluacji

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji  będzie prowadzona obserwacja  na bieżąco w czasie jej trwania, jak i pod koniec w formie podsumowania. Sprawozdania i zdjęcia będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola. Przewiduje się także przygotowanie  i przeprowadzenie ankiet dla rodziców, którzy ocenią walory prowadzonych działań innowacyjnych. Przeprowadzona analiza
i osiągnięte rezultaty wdrożonej innowacji będą opisane w sprawozdaniu przedłożonym radzie pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego w czerwcu.

 

 

Innowacja realizowana w roku szkolnym 2018/2019

 

TYTUŁ INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ:

„Twórczy przedszkolak -  rozwijająca twórczą aktywność plastyczną dziecka”

 

 

Informacje o autorze/autorach innowacji:

Imię i nazwisko:                        Agnieszka Szkiłądź                        Elżbieta Barbara Gaca

Kwalifikacje zawodowe:                         nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

Stopień awansu zawodowego:  nauczyciel dyplomowany             nauczyciel   dyplomowany

 

Informacje dotyczące innowacji:

Rodzaj innowacji: pedagogicznej - programowa;

Czas trwania innowacji: od 01.09.2017 r do 30.06.2018 r

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: plastyka

Innowacja programowa „Twórczy przedszkolak – rozwijająca twórczą aktywność plastyczną dziecka.” jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko oraz o rozwój jego zdolności. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtuje się ich osobowość, zwiększając szansę powodzenia w szkole i w życiu. Tego typu działania pozwolą również stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości twórcze. Realizacja innowacji przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, wielowarstwowego poznawania przez niego rzeczywistości. Pozwoli na rozwój zdolności i indywidualności dziecka, a także na przeżywanie przez niego radości i szczęścia. Umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami. Innowacja programowa „Twórczy przedszkolak” może być realizowana w każdej placówce przedszkolnej z małą grupą dzieci (6-10 osób) 5-6 letnich, które wykazują uzdolnienia i zainteresowania plastyczne. Została ona również napisana dla potrzeb koła plastycznego. W grupach dzieci młodszych nauczyciele mogą skorzystać z niektórych propozycji tej innowacji.  Uwzględnia ona możliwości rozwojowe dzieci przedszkolnych. Jednocześnie skierowana jest do nauczycieli twórczych, poszukujących coraz doskonalszych sposobów rozwijania dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej. Jest ona uzupełnieniemi wzbogaceniem realizowanych miedzy innymi programów: - „Nasze Przedszkole – Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” (M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska ); - „Ku dziecku – Program wychowania przedszkolnego” (T. Parczewska, B. Bilewicz-Kuźnia). Jest ona zgodna z podstawą programową. Celem tej innowacji programowej jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie jego wrodzonych możliwości twórczych, poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej oraz kształtowania twórczej postawy. Z celów i zadań ogólnych wynikają cele i zadania szczegółowe, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom rozwojowym dziecka działającego w sposób aktywny i twórczy.

Do celów szczegółowych należą m.in.:                                                                                                                                              

- uwrażliwianie na piękno otaczającego świata,                                                                                     

- wzbudzanie przeżyć estetycznych i wyzwalanie emocji dzieci,                                                             

- wyrażanie przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą różnych technik plastycznych,                                                                                                                                              

- rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów,                                                                                              

- obcowanie ze sztuką,                                                                                                                             

 - obcowanie z przyrodą w różnych technik plastycznych, barw podstawowych i pochodnych.

Określić na czym polega nowatorstwo:

Innowacja programowa „ Twórczy przedszkolak „ poszerza czas przeznaczony na eksperymentowanie, poszukiwanie, badanie technik i swoich możliwości przez dzieci na zajęciach koła plastycznego. Innowacja ta zachęca dziecko do tworzenia, odkrywania, wypowiadania się na swój dziecięcy sposób. Techniki plastyczne stosowane podczas zajęć będą różnorodne oraz zupełnie odmienne od tych, które dzieci znają w pracy codziennej np.: gipsoryt, linoryt, monotypia, kalkografia, lawowanie tuszem, batik woskowy i klejowy, rysowanie sepią, malowanie farbami olejnymi na podobraziu itp. Zajęcia będą odbywały się systematycznie (raz w tygodniu poza godzinami dydaktycznymi ) w atmosferze zachęty, życzliwości, spokoju. Mogą one być oderwane od codziennego toku pracy, od tego co się wokół dzieje, od treści programowych i programu pracy przedszkola. Mali twórcy pracują w różnym tempie, zgodnie z ich własnymi potrzebami, możliwościami i chęcią tworzenia.

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

Dzięki realizacji innowacji programowej „ Twórczy przedszkolak” dziecko:

- jest aktywne, chętnie podejmuje działania, tworzy i wyraża siebie,                                               

- wyraża swoje przeżycia i wiedzę za pomocą różnych środków plastycznego wyrazu;                           

- bada swoje możliwości twórcze;                                                                                                            

 - zna różne techniki plastyczne;                                                                                                             

- jest samodzielne, wytrwałe, pomysłowe i oryginalne; pełne inicjatywy;                                 

- stosuje wiele kolorów i kształtów;                                                                                                    

 - prawidłowo posługuje się różnymi  przyborami plastycznymi;                                                       

-umiejętnie planuje pracę; pracuje z ochotą i radością;                                                                          

- ogląda i analizuje dzieła plastyczne.

Dzięki realizacji innowacji programowej „Twórczy przedszkolak" nauczyciele prowadzący zajęcia spełniają się zawodowo i realizują swoją pasję jaką jest plastyka.

Realizacja innowacji programowej „Twórczy przedszkolak" umożliwi poszerzenie oferty edukacyjnej placówki i wpłynie na jej prestiż.