BIAŁOSTOCKI PROGRAM ZABAW FUNDAMENTALNYCH
DLA PRZEDSZKOLI

IV EDYCJA

Rok szkolny 2015/2016

 

 

ZABAWY FUNDAMENTALNE

       Zabawy Fundamentalne to kompleksowy program wszechstronnego wspierania rozwoju dziecka od drugiego do szóstego roku życia.
Program oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.  Zawiera około 400 przepisów na zabawy rozwijające dziecko we wszystkich sferach


      Program Zabaw Fundamentalnych jest skonstruowany jak piramida z klocków - logicznych działań, które kształtują umiejętności, formują charakter i wartości. Konstrukcja piramidy jest planem, na którym oparto cały program:

 

PIRAMIDA SZCZĘŚCIA

Fundamenty piramidy to:

     - miłość okazywana dziecku,

      - zapewnienie bezpieczeństwa,

      -  zabawa.

Pamiętając, że nie rodzimy się z ustalonym ilorazem inteligencji IQ, uważamy, że każde dziecko ma potencjał i może rozwinąć co najmniej osiem różnych rodzajów inteligencji, które mają bezpośredni wpływ na sukcesy szkolne i życiowe.

 

 

Dodatkowym atutem programu Zabaw Fundamentalnych jest ścisła świadoma współpraca nauczyciela z rodzicami.

Nauczyciel kierując się przewodnikiem przekazuje co tydzień rodzicowi informację, w jakie zabawy należy bawić się z dzieckiem, by wesprzeć jego rozwój i rozwijać określoną inteligencję.

Dzięki tak ważnej dla wszystkich współpracy dziecko będzie w maksymalnym stopniu przygotowane do podjęcia nauki w szkole, jak również zbuduje w sobie siłę i odporność psychiczną ułatwiającą radzenie sobie w sytuacjach stresujących.

 

 

IV EDYCJA BIAŁOSTOCKIEGO PROGRAMU ZABAW FUNDAMENTALNYCH
 DLA PRZEDSZKOLI

 

ZADANIA DO REALIZACJI DLA RODZICA:

 1. Uczestniczenie w warsztatach,  zajęciach otwartych oraz zebraniach
  z nauczycielkami
 2. Bieżąca, systematyczna realizacja programu Zabaw Fundamentalnych
  (zabawy w domu z dziećmi)
 3. Rodzice/Opiekunowie korzystają z Biblioteki Przedszkolnej – poszerzają swoją wiedzę w zakresie realizowania programu Zabawy Fundamentalne.
 4. Udział w Konkursach organizowanych w ramach programu np. konkurs
  „Satysfakcję mam, z dzieckiem bawię się sam” na dokumentowanie

  Zabaw Fundamentalnych z własnym dzieckiem w formie albumu, kroniki lub pamiętnika. Rozpisany we listopadzie 2015r.
 5. Napisanie wierszy, bajek lub opowieści, które  zostaną wykorzystane w realizacji programu (termin: do końca maja 2016r) – rodzice zachowują prawa autorskie i możliwość włączenia opowiadań do publikacji Miejskiej. Przekazanie dla Koordynatora projektu

 

 

ZADANIA DO REALIZACJI DLA NAUCZYCIELA

 • Bieżące umieszczanie informacji o realizacji projektu w zakładce na stronie
  internetowej (każde Przedszkole)
 • Dokumentowanie w formie zdjęć i filmów działań z realizacji projektu
 • Przygotowanie i przeprowadzenie 5 spotkań (mogą być powiązane
  z realizacją bieżącej tematyki przedszkola) z rodzicami oraz 1-go
  wprowadzającego do projektu
 • Zostanie ogłoszony konkurs w przypadku otrzymania dofinansowania na publikację - Napisanie wierszy, bajek lub opowieści, które  zostaną wykorzystane w realizacji programu (termin: do końca maja 2016r) – nauczycielka zachowuje prawa autorskie i możliwość włączenia opowiadań do publikacji Miejskiej. Przekazanie dla Koordynatora projektu.
 • Na koniec realizacji projektu opracowuje sprawozdanie (liczba odbytych
  spotkań z rodzicami, rozmów indywidualnych innych form informowania
  rodziców), dołącza materiał w postaci zdjęć i filmu.
 • W trakcie realizacji programu uczestniczy w zaplanowanych warsztatach
  oraz samodoskonali się w zakresie realizowanej tematyki.
 • Przeprowadza i dokonuje podsumowania ankiety ewaluacyjnej do rodziców.
 • Prowadzi „Bank zabaw dla rodzica” do realizacji w domu ( przy każdej sali,
  na każdy tydzień inny zestaw zabaw)

 

ZADANIA DO REALIZACJI DLA KOORDYNATORÓW W PLACÓWKACH

 • Opracowanie materiałów informacyjnych dla rodziców do zamieszczenia na stronę internetową
 • Bieżące monitorowanie przebiegu realizacji projektu (aktualności na stronie internetowej, dokumentacja nauczyciela, zapisy w dzienniku)
 • Zebranie wierszy, bajek lub opowieści
 • Ankieta ewaluacyjna do nauczycieli  (ew. rodziców)
 • Opracowanie regulaminu konkursu dla rodziców

ZADANIA DO REALIZACJI DLA KOORDYNATORA:

 • Współpraca z Urzędem Miejskim Departamentem Edukacji i Instytutem
  Nowoczesnej Edukacji
 • Współpraca ze wszystkimi placówkami realizującymi program
 • Bieżąca analiza wszystkich zadań związanych z projektem
 • Opracowanie i rozliczenie całości zadań finansowych i merytorycznych projektu
 • Reprezentowanie placówek realizujących projekt
 • Opracowanie ankiety ewaluacyjnej i sporządzenie raportu z realizacji projektu w oparciu o cząstkowe raporty z placówek realizujących program
 • Organizacja konkursu „Satysfakcję mam z dzieckiem bawię się sam”
 • Zebranie materiałów do publikacji
 • Wydanie publikacji

 

Realizacja programu:

Podstawą realizacji Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych jest ścisła i świadoma współpraca nauczyciela z rodzicami.

Nauczyciel kierując się przewodnikiem przekazuje co tydzień rodzicowi informację, w jakie zabawy należy bawić się z dzieckiem, by wesprzeć jego rozwój i rozwijać określoną inteligencję. Dzięki tak ważnej dla wszystkich współpracy dziecko będzie w maksymalnym stopniu przygotowane do podjęcia nauki w szkole, jak również zbuduje w sobie siłę i odporność psychiczną ułatwiającą radzenie sobie w sytuacjach stresujących.

 

 

Formy realizacji programu i dokumentacja:

 1. Praca z grupą w ramach podstawy programowej:
 • Wprowadzenie zapisu programu w dzienniku grupy.
 • Planowanie wprowadzenia zabaw w planie tygodniowym,
  kompleksowych grupy
 • Opracowanie scenariuszy zajęć różnego typu z wykorzystaniem zabaw fundamentalnych
 • Prowadzenie zajęć otwartych koleżeńskich

 

2. Współpraca z rodzicami:

 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Wywieszanie informacji i przykładowych zabaw wprowadzanych w danym tygodniu, dniu
 • Zebrania z rodzicami – prelekcje, spotkania warsztatowe
 • Uroczystości przedszkolne np. Pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Festyn itp.

 

3 Inne formy

 • Wypożyczanie książek dla rodziców z biblioteki przedszkolnej.
 • Umieszczanie artykułów na stronie internetowej przedszkola, tablicy ogłoszeń
  i gazetkach przedszkolnych.

 

 

Konkurs dla rodziców

„SATYSFAKCJĘ MAM Z DZIECKIEM BAWIĘ SIĘ SAM”

 1. Cele:
 • uświadomienie rodzicom i nauczycielom celowości współpracy w projekcie
  na korzyść rozwoju dzieci
 • nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy domem a przedszkolem oraz
  ujednolicenie systemu oddziaływań na małego człowieka
 • wyposażenie rodziców w wiedzę i umiejętności  pozwalające na rozwijanie
  kompetencji dziecka w formie zabawy
 • zwiększenie efektywności pracy z dzieckiem
 • prezentacja (dla nauczycieli) wielointeligentnych  sposobów pracy z małym
  dzieckiem rozwijających kreatywność, inteligencje wielorakie oraz narzędzia
  umysłowe
 • przygotowanie dzieci do korzystania ze swojego potencjału umysłowego w
  najbardziej optymalny sposób, a tym samym osiągnięcie gotowości szkolnej
  we wszystkich sferach rozwojowych
 • Czerpanie radości z zadowolenia z zabawy z własnym dzieckiem
 • Zwiększenie umiejętności wychowawczych i edukacyjnych rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIAŁOSTOCKI PROGRAM ZABAW FUNDAMENTALNYCH  DLA PRZEDSZKOLI

II EDYCJA

Rok szkolny 2013/2014

 

 

REALIZACJA PROGRAMU:

Podstawą realizacji Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych jest ścisła świadoma współpraca nauczyciela z rodzicami.

Nauczyciel kierując się przewodnikiem przekazuje co tydzień rodzicowi informację, w jakie zabawy należy bawić się z dzieckiem, by wesprzeć jego rozwój i rozwijać określoną inteligencję. Dzięki tak ważnej dla wszystkich współpracy dziecko będzie w maksymalnym stopniu przygotowane do podjęcia nauki w szkole, jak również zbuduje w sobie siłę i odporność psychiczną ułatwiającą radzenie sobie w sytuacjach stresujących.

 

PLANOWANE DZIAŁANIA II EDYCJI BIAŁOSTOCKIEGO PROGRAMU ZABAW FUNDAMENTALNYCH DLA PRZEDSZKOLI

Ø      12 czerwca 2013r. szkolenia dla nauczycieli – Katarzyna Lotkowska

Ø      24 września 2013r. szkolenie dla rodziców – Katarzyna Lotkowska

Ø      Warsztaty dla rodziców i nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym Nr 31w Białymstoku – Barbara Kędzia doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Ø      Warsztaty dla rodziców w poszczególnych placówkach – nauczyciele biorący udział w projekcie

Ø      Wydanie publikacji z wypracowanymi materiałami podczas realizacji Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli

Ø      Założenie strony internetowej Miejskiej z materiałami związanymi z realizacjąBiałostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli

 

ZADANIA DO REALIZACJI DLA RODZICA:

1.      Uczestniczenie w warsztatach,  zajęciach otwartych oraz zebraniach z nauczycielkami

2.      Bieżąca, systematyczna realizacja programu Zabaw Fundamentalnych (zabawy w domu z dziećmi)

3.      Udział w konferencjach tematycznych

4.      Rodzice/Opiekunowie korzystają z Biblioteki Przedszkolnej – poszerzają swoją wiedzę w zakresie realizowania programu Zabawy Fundamentalne.

5.      Udział w Konkursach organizowanych w ramach programu np. konkurs „Satysfakcję mam, z dzieckiem bawię się sam” na dokumentowanie Zabaw Fundamentalnych z własnym dzieckiem w formie albumu, kroniki lub pamiętnika. Rozpisany we wrześniu 2013 Zasady wstępne konkursu:

Ø     w wyniku konkursu wyłonieni zostaną najbardziej aktywni rodzice w realizacji zabaw fundamentalnych z dziećmi

Ø     prace rodzice będą musieli złożyć do 30 kwietnia 2014r.

Ø     po zakończeniu konkursu w każdym przedszkolu zostaną powołane komisje, które wybiorą najbardziej aktywnych rodziców w oparciu o złożone projekty.

Ø     Komisja z każdego przedszkola wybierze dwie rodziny, w których najefektywniej przebiegała realizacja projektu

Ø     laureaci konkursu otrzymają honorowe statuetki, które zostaną wręczone w maju 2014r.

FORMY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH WSPÓLPRACY Z RODZICAMI:

 

 

Ø      Zajęcia otwarte dla rodziców

Ø      Wywieszanie informacji i przykładowych zabaw wprowadzanych w danym tygodniu, dniu

Ø      Zebrania z rodzicami – prelekcje, spotkania warsztatowe

Ø      Uroczystości przedszkolne np. Pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Festyn itp.

Ø      Wypożyczanie książek dla rodziców z biblioteki przedszkolnej.

Ø      Umieszczanie artykułów na stronie internetowej przedszkola, tablicy ogłoszeń i gazetkach przedszkolnych.

 

Konkurs dla rodziców

„SATYSFAKCJĘ MAM Z DZIECKIEM BAWIĘ SIĘ SAM”

 

 1. Cele:

Ø      uświadomienie rodzicom i nauczycielom celowości współpracy w projekcie na korzyść rozwoju dzieci

Ø      nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy domem a przedszkolem oraz ujednolicenie systemu oddziaływań na małego człowieka

Ø      wyposażenie rodziców w wiedzę i umiejętności  pozwalające na rozwijaniekompetencji dziecka w formie zabawy

Ø      zwiększenie efektywności pracy z dzieckiem

Ø      prezentacja (dla nauczycieli) wielointeligentnych  sposobów pracy z małym dzieckiem rozwijających kreatywność, inteligencje wielorakie oraz narzędzia umysłowe

Ø      przygotowanie dzieci do korzystania ze swojego potencjału umysłowego w najbardziej optymalny sposób, a tym samym osiągnięcie gotowości szkolnej we wszystkich sferach rozwojowych

Ø      Czerpanie radości z zadowolenia z zabawy z własnym dzieckiem

Ø      Zwiększenie umiejętności wychowawczych i edukacyjnych rodziców.

 

2. Warunki uczestnictwa;

1. Konkurs adresowany jest do Rodziców i Opiekunów oraz dzieci uczęszczających do Przedszkoli Samorządowych Miasta Białegostoku realizujących Białostocki Program Zabaw Fundamentalnych

2. Rodzice / Opiekunowie wspólnie z dziećmi przygotowują prezentację w formie: albumu, kroniki lub pamiętnika z prezentacją sposobów wspólnych zabaw dziecka i jego rodziców w domu z wykorzystaniem programu Zabaw Fundamentalnych.

3. Konkurs będzie trwał od 1 LISTOPADA 2013r. do 30 KWIETNIA 2014r.

4. Prace rodzice będą musieli złożyć do 30 KWIETNIA 2014r

5. W pierwszych dniach maja 2014r. W każdej placówce biorącej udział w programie zostaną powołane Komisje Konkursowe, które wyłonią najbardziej aktywnych Rodziców realizacji Zabaw Fundamentalnych z dziećmi w domu, w oparciu o złożone prace.

6. Komisja z każdego przedszkola wybierze dwie rodziny, w których najefektywniej przebiegała realizacja projektu.

7. Listy wyłonionych laureatów w poszczególnych placówkach zostaną ogłoszone po posiedzeniu poszczególnych komisji na tablicy ogłoszeń w poszczególnych przedszkolach. Poszczególne komisje do 20 MAJA 2014r. są zobowiązane przesłać informacje o laureatach konkursu do koordynatora projektu Małgorzaty Muszyńskiej.

8. Wytypowani przez poszczególne placówki laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone na Kongresie Podsumowującym w czerwcu2014r.