Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku, ul. Hallera 38, 15-814 Białystok, tel. 85 654 42 48, e-mail ps56@um.bialystok.pl.

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail j.pawluczuk@spap.pl, lub drogą pocztową na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku, ul. Hallera 38, 15-814 Białystok.

 

 1. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci w jednym, lub kilku spośród wymienionych niżej celów:

 

·         przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej do przedszkola. Zakres przetwarzanych w tym celu danych wynika z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

·         w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług przedszkolnych oraz spełnienia nałożonych na Administratora obowiązków prawnych, związanych z pobytem Państwa dziecka w placówce.

·         po zawarciu umowy, o której wyżej mowa Administrator może również przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją jego prawnie uzasadnionych interesów, tj. dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

·         w czasie pobytu Państwa dziecka w placówce jego dane osobowe takie jak wizerunek – na podstawie Państwa dobrowolnej zgody – mogą być przetwarzane przez Administratora w celu dokumentowania wszelkich wydarzeń z jego udziałem, organizowanych przez Administratora.

·         Administrator może również przetwarzać dane Państwa dziecka w celu realizacji zadań w interesie publicznym, polegających m.in. na wspieraniu dzieci w rozwoju ku pełnej dojrzałości intelektualnej, społecznej oraz emocjonalnej, np. poprzez wyróżnienie dzieci umieszczaniem na tablicach w przedszkolu wykonanych przez nie prac artystycznych wraz z imieniem i nazwiskiem ich autora.

·         jeżeli wyrażą Państwo zgodę, Państwa dane dotyczące numeru telefonu lub adresu e-mail mogą być przetwarzane w celu umożliwienia Administratorowi kontaktu we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem przez Państwa dziecko z usług wychowania przedszkolnego.

 

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

 

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – w przypadku danych przetwarzanych do celów rekrutacyjnych oraz danych przetwarzanych w związku z pobytem Państwa dziecka w przedszkolu;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku Państwa danych przetwarzanych w związku z zawarciem oraz realizacją umowy dotyczącej świadczenia usług edukacyjnych;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku danych niezbędnych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody;
 • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w przypadku danych przetwarzanych w związku z realizacją przez Administratora zadań w interesie publicznym.

 

 1. Dane osobowe – w zależności od celu ich przetwarzania – mogą zostać ujawnione odbiorcom współpracującym z Administratorem, np. świadczącym na jego rzecz usługi w zakresie obsługi prawnej lub obsługi stosowanych przez niego systemów informatycznych. Dane mogą zostać ujawnione odbiorcom także w przypadku, gdy będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa. Administrator może nadto ujawnić przetwarzane dane innym podmiotom, np. organom publicznym w zakresie niezbędnym do realizacji ich obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. obowiązków kontrolnych.

 

 1. Okres przechowywania przetwarzanych danych wynika co do zasady z obowiązujących przepisów prawa. Np. art. 160 ust. 1 powołanej wyżej ustawy Prawo oświatowe, przewiduje, że dokumentacja postępowania rekrutacyjnego zawierająca wymagane dane osobowe jest przechowywana nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z usług wychowania przedszkolnego w danej jednostce. W związku z faktem, że Administrator może przetwarzać dane w różnych prawnie dopuszczalnych celach, kryteria ustalenia okresu ich przechowywania będą wynikały z właściwych przepisów prawa. W przypadku danych uzyskiwanych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, okres ich przechowywania będzie co do zasady równy okresowi korzystania przez Państwa dziecko z usług przedszkolnych, chyba że wyrażą Państwo zgodę na przechowywanie danych przez okres dłuższy, lub wcześniej wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie i zażądają Państwo ich usunięcia.

 

 1. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych Państwa dzieci, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku uznania, że po stronie Administratora brak jest podstaw do ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

 

 1. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Wymóg podania przez Państwa określonych danych wynika z przepisów prawa. Brak podania wymaganych danych może uniemożliwić np. przeprowadzenie przez Administratora procedury rekrutacyjnej, a w konsekwencji również zawarcie oraz realizację umowy na korzystanie przez Państwa dziecko ze świadczonych przez Administratora usług przedszkolnych.

 

 1. Pozostałe dane osobowe, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą mogą Państwo w każdym czasie wycofać.

 

 1. Dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób automatyczny, w tym profilowaniu.

 

 1. Przetwarzane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

    Niezależnie od powyższego, Administrator pragnie również poinformować o możliwości okresowej aktualizacji powyższej informacji. W takim     przypadku Administrator poinformuje Państwa o zakresie dokonanych zmian.