tu kiedyś będzie logo przedszkola
Przedszkole Samorządowe nr 56
ul. Gen. J. Hallera 38
15-814 Białystok
tel.: 85 654 42 48

Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

 

CEL OGÓLNY:

        wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału
           w tworzeniu warunków do  wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

        przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

        wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

        wszechstronny rozwój dziecka,

        nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

        dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola
           i środowiska rodzinnego,

        podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,

        włączenie rodziców do życia grupy i przedszkola,

        zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.

 

 

LP

TEMAT

CEL

FORMA

TERMIN

1.

Zebranie informacyjno- organizacyjne.

Zapoznanie rodziców z zasadami funkcjonowania przedszkola i grupy.

Zebranie ogólne.

Zebranie grupowe.

Wrzesień

2017

2.

Kontakty indywidualne
z rodzicami.

Omawianie na bieżąco i systematycznie spraw związanych z funkcjonowaniem dziecka w grupie, dzielenie się informacjami nt. osiągnięć edukacyjno-wychowawczych dzieci.

Rozmowy indywidualne.

Konsultacje

z nauczycielem.

 

Rok szkolny

2017/2018

3.

Obserwacja postępów dziecka.

 

Rodzic ma możliwość obserwacji dziecka na  tle grupy.

Zajęcia otwarte.

Rok szkolny

2017/2018

4.

Systematyczne prezentowanie prac plastyczno-technicznych oraz innych wytworów dzieci na tablicy.

Dostarczanie bieżących informacji o osiągnięciach plastycznych, technicznych, graficznych dzieci.

Prace dzieci.

 

Rok szkolny

2017/2018

5.

Aktualnie realizowana tematyka w poszczególnych grupach.

Zapoznanie z tygodniowymi, tematami kompleksowymi.

Informacje na tablicach grupowych.

Rok szkolny

2017/2018

6.

Organizacja zajęć i zabaw prowadzonych przez rodziców.

Włączanie rodziców w proces dydaktyczno-wychowawczy.

Zajęcia prowadzone przez rodziców.

Terminy do uzgodnienia.

7.

Współudział rodziców w pracach na rzecz grupy i przedszkola.

 

Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.

 

Pomoc rodziców w realizacji tematyki tygodniowej.

Rok szkolny

2017/2018

8.

Organizacja uroczystości grupowych i przedszkolnych.

Integracja środowiska rodzinnego.

Promowanie dobrego wizerunku przedszkola.

Pomoc rodziców.

 

 

Rok szkolny
2017/2018.

 

 

9.

Zorganizowanie spotkania z ubiegłorocznymi absolwentami przedszkola.

Opracowanie razem z rodzicami programu spotkania- integrowanie się ze środowiskiem lokalnym.

Zabawy, rozmowy.

Termin do uzgodnienia.

10.

Akcje charytatywne („Zaopiekuj się Aniołem”), loteria fantowa.

Pomoc Stowarzyszeniu „Droga”, pomoc oddziałowi Dziecięcego Szpitala Klinicznego.

Zbiórka darów. Gromadzenie fantów.

Grudzień 2017.

Maj 2018.

11.

Akcja „Wędrująca książka”.

Propagowanie czytelnictwa i zamiłowania do książek wśród dzieci i rodziców.

Wspólna z rodzicami i dziećmi wymiana książek.

Rok szkolny 2017/2018.

12.

Program „Zabawy Fundamentalne”.

Wzbogacanie wiedzy rodziców na temat zabaw

Fundamentalnych.

 

Wypożyczanie książek przez rodziców, opracowywanie propozycji zabaw fundamentalnych do stosowania z dzieckiem w domu, Zebranie dla rodziców.

 

Udział rodziców w szkoleniu.

 

Konkurs dla Rodziców: „Satysfakcję mam 
z dzieckiem bawię się sam”.

Raz w miesiącu.

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień – Maj 2018

13.

Redagowanie „Bajkowej gazetki”.

Rodzice uczestniczą w tworzeniu pisma,

Poznają wiadomości 
i ciekawostki z pracy Przedszkola.

Artykuły edukacyjne dla rodziców; Konkursy, kolorowanki, ćwiczenia graficzne.

Rok szkolny 2017/2018.

14.

Spotkania ze specjalistami 
z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2 oraz z Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny(Psycholog, pedagog, logopeda, psychoterapeuta).

Przełamywanie uprzedzeń do korzystania przez rodziców  z porad specjalisty. Rozumienie konieczności wczesnej diagnozy zaburzeń rozwojowych dziecka 
i pracy nad ich przezwyciężaniem.

Konsultacje dla rodziców.

Rok szkolny 2017/2018.

15.

Zorganizowanie spotkań ze specjalistami w przedszkolu:

Do uzgodnienia z rodzicami

Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

 

Warsztaty.

II półrocze

roku szkolnego
2017/2018

 

16.

Realizacja Programu edukacyjno-terapeutycznego dla 5,6- latków.

Ja, ty, my- Przygotowanie do szkoły”.

Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

 

Zajęcia, zabawy integracyjne.

 

Styczeń – czerwiec 2018

17.

Dni otwarte w przedszkolu.

Akcja promocyjna placówki dla przyszłych przedszkolaków.

Zwiedzanie przedszkola. Zajęcia otwarte

  marzec  - kwiecień 2018.

18.

Spotkanie adaptacyjne dla rodziców nowych przedszkolaków.

Wsparcie rodziców w przygotowaniu dzieci do przedszkola, pomoc w adaptacji nowych przedszkolaków.

Zebranie.

Czerwiec 2018

19. Zorganizowanie wypożyczalni bajek terapeutycznych dla rodziców Wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i innych Wypożyczanie Wrzesień 2017 - czerwiec2018